You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา” จำนวน 3 วัน : วันที่ 7, 21-22 พฤศจิกายน 2565 ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้างานฝ่าย/งาน จำนวน 24 คน โดยวันที่ 7 : หัวข้อ “การผสาน Balanced Scorecard ของสำนักเข้ากับแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 ของ มจพ. และการจัดทำรายละเอียดโครงการสู่การปฏิบัติจริง” (สัมมนาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม zoom) ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และ ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นวิทยากร

ภาพ : นายชัยพิพัฒน์ ศรีมณีชัย