วันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาประกันคุณภาพภายในสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานประเมินตนเอง หมวดที่ 1-3 : 09.30 น. (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน) และหมวดที่ 4-6 : 13.30 น. (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 16 คน) ณ ห้องประชุม 301 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา