ปรัชญา (Purpose)

พัฒนาคน พัฒนาสื่อ และบริการวิชาการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรมุ่งสู่การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ (Mission)

ผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อ นวัตกรรม บริการวิชาการ และการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ค่านิยม (Core Value)

ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

องค์กรแห่งการพัฒนาสื่อและบริการวิชาการ

อัตลักษณ์ (Indentity)

สร้างสรรค์สื่อและบริการวิชาการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานของสำนัก ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

  1.1 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
  1.2 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
  1.3 สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
  1.4 พัฒนางานประชาสัมพันธ์และการตลาดของสำนักให้มีศักยภาพเชิงรุกเพิ่มขึ้น
  1.5 สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งภาครัฐและเอกชน
  1.6 สนับสนุนให้เกิดการสร้างบรรยากาศในการทำงาน การสร้างแรงจูงใจ การสร้างขวัญ และกำลังใจ เพื่อให้บุคลากรของสำนักสามารถผลิตผลงานตามพันธกิจที่มีคุณภาพ
   1.7 สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการช่วยให้มหาวิทยาลัยมีอันดับใน World University Ranking ที่ดีขึ้น

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร

     สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยี และพัฒนางานตามพันธกิจ
     2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการตามพันธกิจ ของสำนัก
     2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักให้มีความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากความรู้ในงานตาม พันธกิจ เช่น ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่vรับรองการพัฒนาสำนักให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
     2.3 นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานตามพันธกิจ เข้ามาใช้งาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
     2.4 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานตามพันธกิจ โดยมีการดำเนินงานแบบครบวงจร PDCA

3. ด้านการบริการวิชาการ

สนับสนุนและส่งเสริมให้สำนักเป็นหน่วยงานให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพแก่บุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
     3.1 ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการให้บริการทางวิชาการของ มหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการบริการวิชาการของภาครัฐและเอกชน
     3.2 มีการบริการ (วิชาการและเชิงพาณิชย์) ที่ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว แก่ผู้รับบริการ
     3.3 สนับสนุนให้บุคลากรของสำนักสามารถให้บริการทางวิชาการได้ ทั้งในรูปแบบของวิทยากร นักวิจัย และที่ปรึกษา
     3.4 ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อรองรับการดำเนินการตามพันธกิจของสำนัก

4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

สนับสนุนและส่งเสริมให้สำนักดำเนินงานตามพันธกิจ ภายใต้การควบคุมคุณภาพตามหลักสากล และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
    4.1 สนับสนุนการพัฒนาระบบการทำงานตามมาตรฐาน Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)
    4.2 สนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร (การสร้าง การเผยแพร่/แลกเปลี่ยน และการนำมาใช้ประโยชน์) เพื่อให้เกิดการพัฒนางานตามพันธกิจของสำนัก
    4.3 นำการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) มาใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนัก
1. เพื่อออกแบบพัฒนาสื่อทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
2. เพื่อวิจัยและพัฒนาทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
3. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. เพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน
5. เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาระบบคุณภาพ
6. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผลและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักดำเนินการตามพันธกิจ ภายใต้การควบคุมคุณภาพตามหลักสากลและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักเป็นหน่วยงานให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพแก่บุคลากร ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอกให้มากขึ้น
5. สนับสนุนให้สำนักได้รับการรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office)
6. ส่งเสริมการขับเคลื่อนและการดำเนินงานด้วยข้อมูลเป็นหลัก (Data Driven) ในการบริหารจัดการ
7. ส่งเสริมการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ